Vedtekter

Vedtekter

§1
Ungdomslaget Samhold er et partipolitisk uavhengig lag for området Finnvik – Futrikelv. Laget er en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§2 Formål
Laget skal fremme kultur, trivsel og samarbeid i bygda. Laget skal så langt det er mulig ivareta interessene til befolkninga i området. Så fremt økonomien tillater det, skal laget disponere et hus som er et tjenlig møtested for medlemmene.

§3 Medlemskap
Alle som har fylt 15 år og som bor eller har bodd i bygda kan være medlem i laget. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare såfremt kontingent er betalt. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 6 måneder, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem.

Dersom et medlem motarbeider lagets lover og bevisst skader laget, kan styret ekskludere vedkommende. Slik avgjørelse kan ankes til årsmøtet.

§4 Styret

Ungdomslaget skal ha et styre på fem medlemmer med to varamedlemmer. Lederen velges for ett år.

Andre styremedlemmer har ei funksjonstid på to år og velges slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

Med unntak av ledervervet, konstituerer styret seg sjøl, velger nestleder og fordeler andre oppgaver.

Varamedlemmer har møterett.

Det skal føres styreprotokoll. For at et styrevedtak skal være gyldig, må minst tre av styremedlemmene ha støttet dette.

Styret skal:

 • lede lagets virksomhet mellom årsmøtene
 • iverksette årsmøtets bestemmelser
 • iverksette oppgaver og aktiviteter i tråd med lagets formål
 • administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi og eiendeler
 • administrere vedlikehold av lagets hus, bestemme leiebetingelser og administrer bruk og utleie

Styret kan opprette midlertidige komiteer som får i oppdrag å løse bestemte oppgaver.

Dersom ikke annet bestemmes av årsmøtet, skal det ikke utbetales honorar til styret ut over dekning av faktiske utgifter.

§5 Årsmøte

Årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned og er lagets høyeste myndighet. Styret innkaller medlemmene til årsmøte med minst tre ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøte, må være styret i hende seinest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og årsmelding skal være tilgjengelig for medlemmene seinest ei uke før årsmøtet. Et årsmøte kan bare behandle og treffe avgjørelse i saker som er ført opp på sakslista.

Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert medlem har en stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt. Vedtak treffes med alminnelig flertall med unntak av vedtektsendring som krever 2/3 flertall. Dersom det ved valg fremmes mer enn to kandidater til verv, gjennomføres valg i flere omganger slik at valgt kandidat oppnår minst halvparten av stemmene.

Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Det skal føres årsmøteprotokoll og ved møtestart velges to av de stemmeberettigede til å godkjenne og signere protokollen.

Årsmøtet skal:

 • behandle lagets årsmelding
 • behandle lagets regnskap i revidert stand
 • fastsette kontingent
 • behandle innkomne forslag
 • godkjenne styrets budsjett
 • velge:
  • leder
  • to styremedlemmer
  • to varamedlemmer
  • revisor

Dersom et styremedlem av akseptable årsaker trer ut av styret når mer enn et år av funksjonstida gjenstår, velger årsmøtet en erstatter for resten av funksjonstiden. Årsmøtet kan også velge ei valgnemnd.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av stemmeberettigede medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte.

§6 Oppløsning

Oppløsning av ungdomslaget kan vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Vedtaket må bekreftes med 2/3 av stemmene på ekstraordinært årsmøte minst tre måneder seinere før avgjørelsen er gyldig og kan effektueres.

Lagets midler skal ikke tilfalle medlemmene, men gå til gode formål i bygda.